clamp


Description:

public ulong clamp (ulong low, ulong high)